คุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิแมวดาว (Prionailurus bengalensis)

          ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะตัวอสุจิของแมวดาว (Prionailurus bengalensis)วัดปริมาตรความจุของลูกอัณฑะ และรีดเก็บน้ำเชื้อจากแมวดาวเพศผู้ อายุ 1-5 ปี น้ำหนัก 2.7-5 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีกระตุ้นกระแสไฟฟ้า (จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 การกระตุ้น ขนาด 2-5 โวลต์)

          ตรวจสอบปริมาตรและ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำเชื้อ ประเมินอัตราการเคลื่อนที่ ความเข้มข้น การมีชีวิต ความปกติของหัว และหางของตัวอสุจิ ตรวจสอบลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิโดยการวัดขนาดหัวและความยาวหางด้วยเครื่องตรวจตัวอสุจิ ไอวอส โดยโปรแกรมโอวอล เมทริกซ์ ผลการศึกษาพบว่าแมวดาวมีปริมาตรความจุของลูกอัณฑะรวม 1.82 ± 0.6 เซนติเมตร3 (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) มีปริมาตรที่มีตัวอสุจิ 127.2 ± 75.3 ไมโครลิตร มีความเป็นกรด-ด่าง 7.8 ± 0.6 ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ 73.3 ± 16.4% ตัวอสุจิมีชีวิต 70 ± 12.16% ความเข้มข้นของตัวอสุจิ 151.9 ± 119.0 x 106 ตัว/มิลลิลิตร ตัวอสุจิที่มีหัวและหางปกติ 96.9 ± 2.47 และ 80.4 ± 11.5% ตามลำดับ ลักษณะรูปร่างหัวอสุจิปกติมีขนาด (ยาวที่สุด x สั้นที่สุด) 5.0 ± 0.2 x 3.1 ± 0.2 ไมครอน และมีความยาวหาง 49.7 ± 5.2 ไมครอน การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ และรูปร่างลักษณะตัวอสุจินี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัยความสมบูรณ์พันธุ์ และการแช่แข็งน้ำเชื้อซึ่งเป็นประโยชน์ในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ต่อไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก