ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
....................................
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางในการการดำเนินงาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยบริหารและปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
๒. ด้านความรับผิด ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความพร้อมที่จะรับผิดในการบริหารและการปฏิบัติงาน
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ยึดถือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ อน่างเคร่งครัด
๔. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดหลัดคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานโดยสุจริต ต่ต้านการทุจริตและไม่กระทำการอันเป้นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยึดหลักคุณธรรมและมีความเป็นธรรทั้งในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย