องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล