WONDERS IN THE ZPOT : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ วิจัยละมั่งขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วที่มีความสมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

WONDERS IN THE ZPOT :
ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ วิจัยละมั่งขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วที่มีความสมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก
.
เมื่อ 9 ปี ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย น.สพ. สุเมธ กมลนรนาถ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ และสพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี ทีมงานนักวิจัย ทีมงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร. ธีรวัฒน์ ธาราศานิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.น.สพ.ดร. สิทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Dr. Debra Berg จากสถาบัน Ag Research ประเทศนิวซีแลนด์ และ Dr. Pierre Comizzoli จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ขั้นสูง ในการผลิตตัวอ่อนของละมั่งพันธุ์พม่าด้วยวิธีการ ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (ผลิตตัวอ่อนหลอดแก้ว หรือ ไอวีเอฟ, in vitro fertilization; IVF) จนสามารถให้กำเนิดลูกละมั่งหลอดแก้วเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
.
ความสำเร็จดังกล่าวนั้น เป็นความภาคภูมิใจของชาติไทย และเหมาะสมที่จะนำลูกละมั่งหลอดแก้วนี้ขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และขอพระราชทานชื่อลูกละมั่ง เพื่อเป็นสิริมงคล และราชเลขาธิการในพระองค์ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อลูกละมั่ง ว่า "โรหิสรัตน์" มีความหมายคือ (โรหิส –ละมั่ง) + (รัตน์ – แก้ว) = ละมั่งแก้ว นำมาซึ่งความปิติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่คณะวิจัยทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่ได้ทราบข่าวในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้
.
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่น เพื่อเร่งวิจัยต่อยอดการวิจัยการขยายพันธุ์ด้านเทคนิคหลอดแก้วนี้กับละมั่งพันธุ์ไทยซึ่งหายากกว่าละมั่งพันธุ์พม่า และต่อยอดสู่สัตว์ชนิดอื่นๆเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นการร่วมเฉลิมฉลองทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพนี้ และเป็นผลจากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ไทยและพันธมิตรทางวิชาการระดับโลก ทำให้ศักยภาพของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zoothailand.org/ewt_news.php?n_id=652

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
#ZPOT #zoothailand
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#AgResearch 
#Smithsonian

อัปเดต และติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.zoothailand.org
Facebook : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT
Instagram : instagram.com/zpothailand
YouTube : youtube.com/zoothailand