งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดนโยบายและแผนวิสาหกิจ วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงแรม ณ ทรีรารา ริเวอไซต์ รีสอร์ท อัมพวา

นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดนโยบายและแผนวิสาหกิจ วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงแรม ณ ทรีรารา ริเวอไซต์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายสุริยา แสงพงศ์
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน
.
การสัมมนาเชิปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีโอกาสในการทำความเข้าใจ ในการวางแนวทางเพื่อดำเนินการพัฒนาสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในอนาคต และยังเป็นการร่วมกันในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ขององค์การสวนสัตว์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของปี พ.ศ.๒๕๖๔ การวางนโยบายการร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์และการกำหนดแนวทาง ในการบริหารทรัพยกรมนุษย์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
.
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย