องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU หวังพัฒนางานด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จับมือ เครือเบทาโกร
ร่วมลงนาม MOU หวังพัฒนางานด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จับมือ เครือเบทาโกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหาร สัตว์ป่า ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร เป็นผู้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสอง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และ การจัดการด้านอาหารสัตว์ป่าเพื่อการใช้โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ/หรือ จัดจำหน่ายต่อไปยังภาคี และองค์กรเครือข่ายขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการร่วมกันจัดกิจกรรม การอบรม จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีการดำเนินงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 5 ปี
สำหรับแนวทางในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีขอบเขตการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. ศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า
2. การพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า
3. การจัดกิจกรรม การอบรม จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

.........................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 224