กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 8 พ.ค.63 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการ ทส. ประชุมตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยมีนายสุริยา แสงพงค์ รักษาการ อสส. , นางสาวกานดา ชูแก้ว (ผอ.กตร.สป.ทส) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม