ขยายเวลาการหยุดการให้บริการประชาชนเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การสวนสัตว์

เรื่อง ขยายเวลาการหยุดการให้บริการประชาชนเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นการชั่วคราว


ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือโควิด 19 องค์การสวนสัตว์ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดและสถานการณ์ติดเชื้อของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์และประชาชนที่เข้ามาชมในสวนสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ


อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพนักงานองค์การสวนสัตว์ พ. ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 จึงขยายประกาศการหยุดการให้บริการประชาชนเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563