วีดีทััศน์ แนะนำสวนสัตว์แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งนำ้"

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน ที่คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่า ในระดับสากล ห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของไทย


สวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัย เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Land Mark ใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของทุกคน


เพราะเราต้องการให้สวนสัตว์ เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นดำเนินงาน และมีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ การออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า และธรรมชาติที่มีความทันสมัย ตามมาตรฐานสวนสัตว์ ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม มีความพร้อมกว่าเดิม และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ความสุขของทุกชีวิต กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทย จังหวัดปทุมธานี


#สวนสัตว์แห่งใหม่

#องค์การสวนสัตว์

#จังหวัดปทุมธานี