สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (EECG)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 องค์การสวนสัตว์ โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมเป็นเ จ้าภาพในจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 The Environmental Education & Conversation Global (EECG), USA ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การจัดการระบบอาสาสมัครสวน สัตว์สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Zoo Volunteer)”

โดยมีรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงให ม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีท่านวิทยากร Mr. Augusto Medina, Ph D. จาก EECG เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอ ดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม