องค์การสวนสัตว์ ขอขอบคุณ เพจ Crazy Runner Virtual Run บริจาคเงินให้กับองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ ขอขอบคุณ เพจ #Crazy Runner Virtual Run บริจาคเงินให้กับองค์การสวนสัตว์ จำนวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยที่มาจากรายได้จากการดำเนินกิจกรรมการเดิน - วิ่ง เก็บระยะ ภายใต้ชื่อโครงการ Run for wildlife ระยะเวลาสะสมตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 


องค์การสวนสัตว์ ขอขอบคุณ เพจ #Crazy Runner Virtual Run มา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและคณะประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป