การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 13

การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 13

ภายใต้หัวข้อ "TOGETHER FOR NATURE”

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

รูปแบบการสัมนนา

            1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

            2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

            3. ตลาดนัดวิชาการ

            4. การศึกษาดูงานโครงการวิจัย


ประเภทของการนำเสนอผลงาน

         1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION) นำเสนอด้วย POWERPOINT ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที

         2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION)

ส่งผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ได้ที่ https://forms.gle/yfupF546Y98xNTsf7

          *หมายเหตู: การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

         1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่มีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ และต้องไม่เคยนำเสนอผลงานนี้ในที่อื่นมาก่อน หรือไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง

         2. ขอบข่ายของผลงานให้เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- การจัดการสวนสัตว์ (การจัดการทั่วไป การออกแบบส่วนแสดงโภชนาการ สวัสดิภาพสัตว์ การดูแลลูกสัตว์และสัตว์ชรา การเพาะขยายพันธุ์)

- การจัดการสุขภาพสัตว์

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการประชากรสัตว์ การสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- การอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย การอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อมศึกษา การให้การศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้

- ประชาสัมพันธ์ การตลาด และด้านสังคมศาสตร์

         3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง

         4. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถ้ามี)

 

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

          1. หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปใจความสำคัญ รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

          2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ (จากข้อ 1.) บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

          

          ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะถูกรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings


การเตรียมโปสเตอร์

          1. ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 90 X 120 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีเนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ

          2. กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 . เป็นต้นไปและก่อนเวลา 8.00 . ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562


วันเวลาสถานที่

            สมัครเข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)        4 มิถุนายน 2562 – 9 สิงหาคม 2562

            สมัครนำเสนอผลงาน                                    4 มิถุนายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

            วันสุดท้ายของการส่งผลงาน                          31 กรกฎาคม 2562

            ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน             17 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

            วันนำเสนอผลงาน                                        14 - 15 สิงหาคม 2562 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

 

ค่าใช้จ่าย

            สมัครส่งผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงาน 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

            สมัครส่งผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 และร่วมศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์ 16 สิงหาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 2,000 บาทลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/S2AHdgzm16RtsWAr8


ติดต่อสอบถามและส่งผลงาน สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์

         โทร 025870055 ต่อ 141

         E - mail: zpothailand@gmail.com

         Facebook page: สำนักอนุรักษ์และวิจัย Bureau of Conservation and Research