องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัล IPv6 Award 2018 ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ ๓ ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Awards 2018)  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น ๓ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ หน่วยงาน

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น ๑ ในทั้งหมด ๒๗ หน่วยงาน และ เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานทั้ง ด้าน (DNS, Mail และ Web) โดยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการที่รองรับ IPv6 ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น