การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม
 
          จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงชะมดเช็ดจับชะมดเช็ด มาจากป่า เพื่อเลี้ยงเก็บไขโดยไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ และมีการจับชะมดเช็ด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเกษตรกรบางรายประสบปัญหา การขาดทุนเนื่องจากการจัดการ ไม่เหมาะสม ไม่มีตลาดและราคารับซื้อที่แน่นอน ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดยาแผนโบราณ ตลาดเครื่องหอม ที่มีความต้องการไขชะมดเช็ดเพิ่มขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างมาก ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้จำนวนประชากรชะมดเช็ดจากป่ามีแนวโน้มลดลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในแง่ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องอาศัยความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย จึงมีการสนับสนุนการนำสัตว์ป่ามาอนุรักษ์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้
 
ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก