อสส. จัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม องค์การสวนสัตว์ (อสส.) โดย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

อสส. จัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม องค์การสวนสัตว์ (อสส.) โดย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ภายในโครงการคชอาณาจักรฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย โดยมีช้างร่วมเดินขบวนกว่า 60 เชือก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในการจัดงานแต่ละปี โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จะประกอบพิธีบวงสรวงพระครูปะกำ ที่คนเลี้ยงช้างชาวกูยให้ความเคารพนับถือ ก่อนประกอบพิธีเซ่นไหว้องค์พระครูปะกำ และเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยช้างไทย และทรงโปรดให้องค์การสวนสัตว์ดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยสืบไป องค์การสวนสัตว์จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติ โดยการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็น ศูนย์อนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในเมืองหลวงและปริมณฑล ปัจจุบัน มีควาญช้างนำช้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 178 เชือก