ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์อุบลราชธานี

          พื้นที่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาและอุบลราชธานีมีสภาพพื้นที่หลายรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด อีกทั้งยังไม่เคยมีการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ดังกล่าวมาก่อน จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามประชากรให้รู้ถึงสถานภาพของสัตว์กลุ่มนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก