อสส. จับมือ อพวช. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรสัตว์ป่า

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้ง ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี