การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทางด้านโภชนาการอาหารและค่าโภชนะ กับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกหว้าที่ใกล้สูญพันธุ์ในสภาพของการเพาะเลี้ยง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

          สืบเนื่องจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินความพยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยง โดยมีความมุ่งหมายที่จะคงความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มโอกาสของการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต
 
          นกหว้า(Argusianus argus argus) ก็จัดเป็นสัตว์ปีกอีกชนิดที่อยู่ในเป้าหมายของการอนุรักษ์ ในอดีตองค์การสวนสัตว์สามารถทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้บ้างเฉพาะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเท่านั้น ซึ่งการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของประชากรสัตว์ได้ด้วยตนเองนั้นมีความจำเป็นต้องเพิ่มระดับของอัตราการขยายพันธุ์ พร้อมกันนี้ต้องลดอัตราการตายลง แต่การเพาะเลี้ยงเพื่อให้ขยายพันธุ์ได้ในกรงเลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ยากเนื่องจากขาดข้อมูลที่สำคัญหลายประการ ทั้งนี้กระบวนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกหว้าในอดีตที่ผ่านมาพบว่านกหว้าส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ทั้งๆ ที่ช่วงอายุถึงวัยเจริญพันธุ์แล้ว ซึ่งในสภาพของการเพาะเลี้ยงนอกจากการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ และการจัดการตัวสัตว์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการขยายพันธุ์สัตว์คือ การจัดการทางด้านโภชนาการทั้งในเรื่องของการให้อาหาร และคุณค่าของอาหารซึ่งนับว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับสัตว์ที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงทั้งนี้ปริมาณโภชนะที่สัตว์ได้รับในแต่ละวันมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ถ้าหากได้รับโภชนะที่เหมาะสมจะทำให้การสร้างไข่(ova) และเสปิร์ม(spermatozoa) มีความเป็นปกติ นอกจากนี้คุณค่าทางโภชนะยังมีผลต่อระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อ(endocrine system) และมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Luteinizing hormone และ Follicle stimulating hormone)ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ โดยรวมแล้วหากสัตว์ได้รับอาหารที่มีปริมาณโภชนะเหมาะสม ระบบร่างกายก็จะมีความสมดุลย์ช่วยส่งเสริมให้มีการจับคู่ผสมพันธุ์ได้มากขึ้น


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก