การศึกษาพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุ์นกกระสาปากเหลือง ในกรงเลี้ยงของสวนสัตว์ดุสิต

          นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea) เป็นนกน้ำขนาดกลางถึงใหญ่ที่พบการอพยพมายังประเทศไทย ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปัญหาการลักลอบทำลายป่าและล่าเพื่อการค้า1, 2, 3 ส่งผลให้มีแนวโน้มของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีสถานภาพเป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
 
          และอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชใกล้สูญพันธุ์ (CITES)4 นอกจากนี้ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
 
          วิธีหนึ่งในการอนุรักษ์นกชนิดนี้ คือ การศึกษาวิจัยในสภาพการเพาะเลี้ยง ทั้งด้านการจัดการ การเพาะขยายพันธุ์ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังมีองค์ความรู้ไม่มากและยังไม่พบรายงานสถานภาพที่ชัดเจนของชนิดนี้ในประเทศไทย ด้วยเหตุดังกล่าว สวนสัตว์ดุสิตซึ่งมีพันธกิจหนึ่งในการศึกษาวิจัยความรู้ทางด้านสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน กอปรกับมีประชากรของนกชนิดนี้อาศัยอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง จึงได้ดำเนินการวิจัยขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ อันเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของประเทศต่อไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก