บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม62

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม62 เพียงผู้ถือบัตรฯ แสดงบัตรฯ พร้อมบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่หน้าสวนสัตว์ สามารถเข้าฟรี 1บัตร/1คน (ไม่ได้หักเงินในบัตร) 
สวนสัตว์ในสังกัดทั้งหมด 6 แห่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น