ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

          สวนสัตว์เชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ทำให้มีความหลากหลายของชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานสูง แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ได้ถูกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยตรงจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
 
          อีกทั้งสภาวะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแก่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ทำให้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดได้สูญพันธุ์ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาถึงความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่อนุรักษ์ โดยเป็นป่าผืนเดียวกับป่าดอยสุเทพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่ และเพื่อการศึกษาผลกระทบจากการใช้พื้นที่ กิจกรรมของมนุษย์ และภาวะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งเป็นการศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาและเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย