ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์ดุสิต

          สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นกลุ่มสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะสัตว์สะเทินซึ่งมีวงจรชีวิตที่ต้องอาศัยน้ำและ ความชุ่มชื้นในการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ อาจทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรมพร้อมทั้งมีผลในการฟักไข่ของสัตว์สะเทินและการเกิดสัตว์เพศเดียวในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

          และเมื่อจำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และการค้าสัตว์ป่า รวมทั้งการนำเข้าสัตว์ต่างประเทศเพื่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ สัตว์ต่างถิ่นเหล่านั้นเมื่อหลุดจากกรงเลี้ยงหรือการปล่อยสู่ธรรมชาติ อาจไปคุกคามแหล่งหากินของสัตว์ประจำถิ่น ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

          องค์การสวนสัตว์ ซึ่งมีสวนสัตว์อยู่ในการกำกับดูแล รวม 5 สวนสัตว์ และมีความหลากหลายของสภาพธรรมชาติในแต่ละภูมิภาค ได้เล็งเห็นความสำคัญของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีอยู่ในธรรมชาติของแต่ละสวนสัตว์ โดยเฉพาะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลและอยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคุกคามจากมนุษย์ อีกทั้งตามมติที่ประชุมของสมาคมสวนสัตว์โลก( WAZA ) ได้กำหนดให้ในปี พ.ศ.2551 เป็นปีแห่งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Year of the Frog) เพื่อให้แต่ละสวนสัตว์ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การศึกษาด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่ของสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ จะเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในสภาพธรรมชาติ และการจัดการสัตว์ป่าในกรงเลี้ยงได้อย่างเหมาะสมเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก