การศึกษาพฤติกรรมและฮอร์โมนในแมวป่าหัวแบน

          เนื่องด้วยแมวป่าหัวแบนจัดเป็น 1 ใน 9 ชนิด ของสัตว์ตระกูลแมวของประเทศไทย พบได้แถบป่าพรุทางภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สุมาตรา และศรีลังกา เป็นสัตว์ที่เกือบสูญพันธุ์ไปแล้ว เมื่อปี 2528 ได้มีการประกาศว่าแมวป่าหัวแบนได้สูญพันธุ์ไปจากมาเลเซีย แต่ต่อมาประมาณปี 2548 ได้มีการพบแมวป่าหัวแบน และองค์การสวนสัตว์ได้รับไว้ดูแลอยู่ที่สวนสัตว์สงขลา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

          จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของแมวทั้งพฤติกรรมพื้นฐานและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ และตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ คือ เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรนในเพศเมีย เทสโทสเตอร์โรน ในเพศผู้ และฮอร์โมนที่บ่งบอกสภาวะเครียด คือ คอร์ติซอล ซึ่งสกัดจากมูลแมว ทั้งหมด 11 ตัว โดยทำร่วมกันเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกถึงความต้องการสืบพันธุ์กับระดับฮอร์โมนที่วัดได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลี้ยงและจัดการเทียบคู่ขยายพันธุ์พร้อมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการขยายพันธุ์ต่อไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก