เซลล์พันธุศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ตระกูลกวางและกระจงในประเทศไทย

          สัตว์วงศ์กวาง และกระจง ในประเทศไทย จากการจัดจำแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Lekagul and McNeely (1977), พาร์ (2546) และประทีป (2550) ทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์วงศ์กวางจานวน 4 ชนิด ได้แก่ เก้งธรรมดา เก้งหม้อ กวางป่า ละมั่งพันธุ์ไทย ละมั่งพันธุ์พม่า เนื้อทราย สมัน และวงศ์กระจงจานวน 2 ชนิด ได้แก่ กรงธรรมดาหรือกระจงหนู และกระจงควาย ทั้ง 8 ชนิด

          ล้วนเป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ส่วนสมันถูกจัดอยู่ในสภาพสูญพันธ์ไปแล้วจากทั้งในธรรมชาติและกรงเลี้ยง อันมีสาเหตุเนื่องจากมีการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้ การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อาศัยมนุษย์ ทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์กวางได้ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวิจัยสัตว์วงศ์กวางและกระจงในประเทศไทยที่ควรทำการศึกษาอย่างเร่งด่วน.

          จากการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์วงศ์กวางและกระจง พบว่ามีหลายชนิดที่มีลักษณะการปรับตัวทางวิวัฒนาการเป็นแบบ Convergence คือกวางและกระจงที่มีถิ่นอาศัยต่างถิ่นกัน อาจมีรูปร่างภายนอกที่คล้ายคลึงกันได้ หากสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของถิ่นอาศัยนั้นมีสภาพใกล้เคียงกัน (adaptive radiation) (Groves และ Grubb,1987; Janis และ Scott, 1987) ซึ่งภายใต้สภาพนี้ แต่ละกลุ่มประชากรในถิ่นอาศัยที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกัน (different ecomorphs) นั้น อาจจะเป็นคนละชนิดพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันก็ได้ (Geist, 1998; Grubb, 1993; Vrba และ Schaller, 2000) ดังนั้นการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์จึงเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ถูกนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดจาแนกที่ไม่ชัดเจนนี้