การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าในปัจจุบัน

          ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่โดยมีอากาศ และนํ้าที่สะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร มีเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไม้สอย ทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นอีกทรัพยากรหนึ่ง ปัจจุบันได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง มนุษย์เคยได้รับผลประโยชน์มากมายจากสัตว์ป่าไม่ว่า ทางเศรษฐกิจ อาหาร เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม ด้านคุณค่าทางจิตใจ ด้านงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดคือด้านระบบนิเวศน์ แต่เมื่อสัตว์ป่าลดลง สิ่งที่เคยได้รับก็ จะหายไปตามจำนวนของสัตว์ป่าที่ลดลงด้วยเช่นกันเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก