ทำไมจึงต้องอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex situ Conservation)

          การอนุรักษ์สัตว์ป่าแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย (in situ Conservation) และ นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ Conservation) ซึ่งปัญหาของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยนั้น นอกจากการลักลอบล่าสัตว์ และบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่าที่สามารถทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลง อย่างป้องกันได้ยาก ดังนั้น การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างบูรณาการ และยั่งยืนจะต้องอาศัยการทำงานด้านการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย และนอกถิ่นอาศัยควบคู่กันไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก