การเก็บรักษาพันธุกรรมและเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ตระกูลแมว

          โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตระกูลแมวชนิดต่างๆในสวนสัตว์ โดยรวบรวมเซลล์พันธุกรรมสัตว์ป่าตระกูลแมวของไทยขึ้นในประเทศ ทั้งยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาเรื่อง "เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์” (Assisted reproductive technologies; ARTs) ได้แก่ การผสมเทียม การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย และโคลนนิ่งในสัตว์ป่าตระกูลแมวของไทยเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
การเก็บรักษาพันธุกรรมและเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ตระกูลแมว คลิก