อสส.จัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73

     องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่
22 – 25 ตุลาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร และ สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
(Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26 
ใน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งการจัดประชุม
ประจำปีของ 
IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Croup (CPSG) ระหว่างวันที่
18
- 21 ตุลาคม 2561 

     (22 ตุลาคม 2561) ณ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประชุม
ระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA)
ครั้งที่ 73 
นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเกียรติ
จัดประชุม
ดังกล่าว

 

     โดยประธานกล่าวว่า นับเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับความ
ไว้วางใจ จาก
คณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โลกฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประจำปีสมาคมสวนสัตว์โลก และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (
WAZA) ในปี 2018 นี้
ณ ประเทศไทย
  ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐาน
ทางด้านการบริหารจัดการสัตว์
ที่ดีและมีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
จะได้รับประโยชน์
จากการประชุมในครั้งนี้ และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป

      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานประชุม WAZA มาจากหลายหลายสถาบัน อาทิ
Dr. Jane Goodall  จาก United Nations Messenger of Peace Dr. Jane Goodall,
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่มีผลงานวิจัย
ดีเยี่ยมด้านปักษีวิทยาและนิเวศวิทยาสัตว์ป่า
, Crane Conservationist Dr. George Archibald,
และ Forest Stewardship Council Director, Kim Carstensen.

     การประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73
ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
"Wild at Heart” สาระสำคัญเน้นในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์
ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทย และ
สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค และการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
และสิ่งแวดล้อมมาจากหลากหลายประเทศ 
ซึ่งจะเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

     WAZA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานประชุมครั้งนี้ที่กรุงเทพมหานคร และ
องค์การสวนสัตว์ 
ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดูแลอนุรักษ์สัตว์ในภูมิภาค
ซึ่งจากความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพนี้ ได้สร้างแรงบันดาลที่ดี
ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Mr. Doug Cress, CEO of WAZA กล่าว

 

     นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
องค์กรระดับสากล อาทิ สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก
(
World Association of Zoos and Aquarium : WAZA)  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา แบ่งปันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ ชนิดพันธุ์ 
และถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นเลิศในการจัดการสวนสัตว์
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลก 

     การที่องค์การสวนสัตว์ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมในฐานะเจ้าภาพครั้งนี้  นับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นเวที
ให้ทางองค์การสวนสัตว์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ในด้านการบริการจัดการสวนสัตว์
ในระดับสากล
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก 
ได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ ในประเทศไทย  อันจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศและประโยชน์ด้านต่างๆ
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา และทางด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
นำรายได้เข้าประเทศไทยอีกทางหนึ่ง