วันดื่มนมโลก ของประเทศไทย World Milk Day 2018

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561" ณ  สวนสัตว์ดุสิต ว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้ประกาศให้เป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม และปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม ซึ่งการดื่มนมของคนไทย ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าค่อนข้างน้อย และในยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 ได้ตั้งเป้าให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นให้ได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งผลการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ น้ำนมผลิตจากเกษตรกรไทย ปัจจุบันนำไปแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่ม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยมาก อาทิ กัมพูชา เมียนม่า มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย โดยพบว่ามูลค่าส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยในปีที่แล้วสูงถึง 13,500 ล้านบาท

สำหรับในปี 2561 ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยหรือ สอนท. และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ สวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 ซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โดยเฉพาะคุณประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย ตามคำขวัญ "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดื่มนมหมดแก้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงชื่อดังที่ชื่นชอบการดื่มนมมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ของการดื่มนมร่วมกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"การจัดงานวันดื่มนมโลกร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนม ว่านมเป็นอาหารที่ที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ บำรุงกระดูก กล้ามเนื้อ สติปัญญา เหมาะกับทุกคน สามารถเลือกดื่มนมตามประเภทที่เหมาะสมชั่วชีวิต น้ำนมที่ผลิตทุกหยดจากฟาร์มโคนมไปสู่โรงงานแปรรูป ไปสู่ผู้บริโภคมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคดื่มนมที่สด คุณภาพดี ตลอดจนในพิธีเปิดงานครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดไปยังสวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว