กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๘ พ.ค. ๖๑ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณลานกิจกรรม ๗๕ ปี สวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ