อสส. จับมือ กองทัพเรือ อสป. จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดกิจกรรม CSR 
ปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา หวังสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม


(๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการองค์การสวนสัตว
(๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการองค์การสวนสัตว์ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
การท่องเที่ยว กองทัพเรือ และ พลเรือเอก เริ
งฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
และพนักงานของทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 
อำเภอสัตหีบ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
การท่องเที่ยว กองทัพเรือ และ พลเรือเอก เริ
งฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
และพนักงานของทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 
อำเภอสัตหีบ

โครงการ "ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เกิดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ 
ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ 
รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอ
นุรักษ์และฟื้นฟูปะการังมีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพ
ความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี แนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถ
แตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการังก็สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้น การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ปะการังจึงมีความสำคัญทรัพยากรทางทะเล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อทรัพยากรของประเทศส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อน และฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลาย อันจะส่งผลต่อความสมดุล
ทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดน้อยลงเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นวิกฤต ความร่วมมือของทั้ง ๓ หน่วยงานในวันนี้่ จึงถือว่า
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๑๑๑ ต่อ ๑๕๔ 
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๐๔
www.zoothailand.org