ความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานธนานุเคราะห์ และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวรสา กาญจนสาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง ธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับ สำนักงานธนานุเคราะห์ โดยนายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อยกระดับให้รัฐวิสาหกิจเข้มแข็งไปด้วยกัน (SOE Stronger Together) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และจัดทำแผนการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศ ให้เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร.
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) และโอกาสในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทน และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ