องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ประสบความสำเร็จงานด้านบริหารจัดการสัตว์ มุ่งพัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย จนได้รับความไว้วางใจจากสมาคมสวนสัตว์โลก (WAZA)

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ประสบความสำเร็จงานด้านบริหารจัดการสัตว์ มุ่งพัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย จนได้รับความไว้วางใจจากสมาคมสวนสัตว์โลก (WAZA) 
ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "อสส. ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิภาพสัตว์” และ "เที่ยวสวนสัตว์ทั่วไทย เก๋ไก๋ช่วงปิดเทอม”
องค์การสวนสัตว์ (อสส.) มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า โดยในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ การบริหารจัดการสวนสัตว์ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ จึงถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ในระดับอาเซียน 
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์โลกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association for Zoos and Aquariums : WAZA) และ สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) เพื่อให้การดำเนินงานของสวนสัตว์ในสังกัดมีประสิทธิภาพ และทันยุคสมัยในปัจจุบัน จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สวนสัตว์ในสังกัด 5 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน WAZA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา และอีก 2 แห่ง คือ สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ยังอยู่ระหว่างการขอเข้าเป็นสมาชิก อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ ยังได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ WAZA ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์โลกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ในปี 2018 นี้ ทีประเทศไทย 
สำหรับ WAZA ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำของโลก ปัจจุบันมีสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วโลก มีเครือข่ายมากกว่า 1,200 องค์กรทั่วโลก เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้ การที่สวนสัตว์ใดๆ จะเป็นสมาชิกของ WAZA ได้นั้น จะต้องเป็นสวนสัตว์ที่มีการบริหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากล มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข จริยธรรม คุณธรรม และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมก่อนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน
นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสัตว์ภายในสวนสัตว์ที่อยู่สังกัดทั้ง 7 แห่ง รวมทั้งโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ระบบการจัดการสัตว์ตามมาตรฐานของ SEAZA และ WAZA ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นมาตรฐาน จนทำให้ทุกสวนสัตว์ได้พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการสัตว์ป่าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
"ในปี 2561 นี้ องค์การสวนสัตว์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ยังได้รับโอกาสอันดีจากคณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โลกฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WAZA โดยมีสมาชิกจากสวนสัตว์ชั้นนำของโลกกว่า ๓๐๐ แห่ง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก” นายสุเมธ กล่าว
อย่างไรก็ตาม องค์การสวนสัตว์ มีการพัฒนางานด้านอนุรักษ์และวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการจัดการสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกต่อไป นอกจากภารกิจสำคัญนี้แล้ว โอกาสพิเศษในช่วงปิดเทอม องค์การสวนสัตว์ มีแผนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมสอดแทรกองค์ความรู้สร้างสุขให้กับเด็ก เยาวชนในช่วงปิดเทอม เพื่อเชิญชวนเด็กๆ และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วไทย เก๋ไก๋ช่วงปิดเทอม โดยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ดังนี้
สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสัตว์ดุสิต และพบสมาชิกใหม่ ลูกไนอาล่า 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัมผัสลูกยีราฟเกิดใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=g-t1PI97Ei8&t=33s

สวนสัตว์นครราชสีมา พบกิจกรรม Korat Big Five จัดใหญ่ แจกหนัก และ ร่วมฉลองวันเกิด เจ้าสีมา (ช้างแอฟริกา) สวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรม Zoo summer camp , คอนเสิร์ตเครือไต (วงดนตรีเผ่าไทใหญ่) และ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ 
สวนสัตว์สงขลา เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกลีเมอร์ และ ลูกนิลกาย 
สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดตัวสัตว์ใหม่ โซนแสดงสัตว์ทุ่งแอฟริกา "ออริกซ์เขาดาบ”  
สวนสัตว์ขอนแก่น เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกฮิปโปโปเตมัส และ ลูกสิงโตขาว, โชว์การให้อาหารสัตว์ และ ต้อนรับสมาชิกใหม่ โชว์แมวน้ำ https://www.youtube.com/watch?v=tjZm_mx-XUY&t=204s
นอกจากนี้ สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ยังเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงปิดเทอม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมด 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ
คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา 
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
..............................................................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ