บุคคลต้นแบบ "เพชรจรัสแสง" สังกัดองค์การสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ "เพชรจรัสแสง" สังกัดองค์การสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
- กลุ่มนักบริหารระดับหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ระดับ ๗-๘ ได้แก่ 
นางสาวปรานอม บุญเสริม ตำแหน่งนักบริหาร๗ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน 
- กลุ่มพนักงานระดับ ๑-๕ ได้แก่ นายขวัญ แน่นอุดร ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสวนสัตว์ดุสิต
- กลุ่มลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ทุกประเภท ได้แก่ นายอรรถพล จันทศิลา ตำแหน่งลูกจ้างโครงการนำเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานีเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ