พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๑
ดังคำ ปฏิญาณ ที่ว่า

"ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานขององค์การสวนสัตว์ ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่”

"ข้าพเจ้า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญา รู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด”

"ข้าพเจ้า จะส่งเสริมยกย่องพนักงานและลูกจ้างที่กระทำความดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ที่ดี”

"ข้าพเจ้า จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อนำพาองค์การสวนสัตว์ และสังคมไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน”

"องค์การสวนสัตว์ไม่โกง เราคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Declaration of Intent
13th February 2018
The administrators, staffs and employees of the Zoological Park Organization (ZPO) jointly declared their intent to anti-corruption and cultivate anti-corruption mindset within the "Zero Tolerance Campaign 2018”
As these declaration,
  1. I will operate and organize all of the ZPO’s works with transparence and equality
  1. , as well as facilitate the organization with fairness, honest and awareness in my responsibilities.
  2. I will do the best in my responsibilities and I will work with my intelligence for considering about: What action is good? What action is decadence? What actions must be taken and what actions must be omitted and eliminated? "
  3. I will encourage the staffs and employees, who work with equity, honest and work by basing on the ethics.
  4. I will stand against all of corruptions and protect all of anti-corruption people for leading the ZPO and Thai Society to the sustainable prosperity.
"The ZPO will not corruption and do not tolerate to all of corruptions”เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ