พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๑
ดังคำ ปฏิญาณ ที่ว่า

       "ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานขององค์การสวนสัตว์ ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่”         

        "ข้าพเจ้า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญา รู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด”

       "ข้าพเจ้า จะส่งเสริมยกย่องพนักงานและลูกจ้างที่กระทำความดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ที่ดี”

       "ข้าพเจ้า จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปกป้อง คุ้มครอง  ผู้ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อนำพาองค์การสวนสัตว์ และสังคมไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน”

              "องค์การสวนสัตว์ไม่โกง เราคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ