อาชีวะ จับมือองค์การสวนสัตว์ ผลิตบุคลากรเพิ่มวุฒิการศึกษา

วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยมุ่งเน้นการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากร
ในสาขาวิชา สัตวศาสตร์ การจัดการสัตว์ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การสวนสัตว์

ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.มีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้กับการทำงาน
และการได้ประสานความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ ตารางเรียน การกำหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมกับองค์การสวนสัตว์

ทางด้าน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์จะดำเนินการจัดหาครูฝึก อุปกรณ์ สนับสนุนสถานที่ ที่ใช้ในการเรียนรู้ที่จำเป็น
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับดำเนินการรับนักศึกษาที่มีความสมัครใจเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นำผลการฝึกงานมาเป็นผลการเรียนรายวิชาฝึกงานได้ และจัดโปรแกรมให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกันทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพ นำไปสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนสัตว์

๐๒ ๒๘๒ ๗๑๑๑-๓ ต่อ ๑๕๓

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ