แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

กิจกรรม Play & Learn เปิดรับสมัคร
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่ากับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
ประเภทไป-กลับ 1 วัน (จำนวน 117,000 คน)
และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน (จำนวน 7,500 คน)
***************************************
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือติดต่อจองวันเดินทางได้ที่
08-6468-5897
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
ทุกวันในเวลาราชการ