แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

เริ่มแล้ว!! กิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562   ฟรี!
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
กิจกรรมนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 สำหรับปีงบประมาณ 2562 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ สวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในบริบทของสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 โปรแกรมการเรียนรู้ คือ โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมไป-กลับ 1 วัน
- โปรแกรมไป-กลับ 1 วัน รับจำนวนนักเรียน 115,000 คนต่อปี
- โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม รับจำนวนนักเรียน 10,000 คนต่อปี
 
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2562 หรือจนกว่ายอดนักเรียนจะครบตามจำนวนที่กำหนด
จองก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
***เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น***
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 044-756880 มือถือ 086-4685897   E-mail: edu_koratzoo@hotmail.com
ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น