The Regional Training Course in Applied Environmental Education

   


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐


Regional Training Course in Applied Environmental Education 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา

งานด้านให้การศึกษาของสวนสัตว์เป็นงานที่ต้องขับเคลื่อนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสและค่านิยมที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ยุค Thailand . รวมทั้งการก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ในฐานะที่ต้องกำกับดูแลงานด้านการศึกษาขององค์การสวนสัตว์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของฝ่ายการศึกษาในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงานไปพร้อม กับ สวนสัตว์อื่น ในอาเซียน โดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกคือ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานขององค์การสวนสัตว์ต่อไปในอนาคต จึงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะเวลา ๒๐ ปี (ปี .. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเน้น เรื่องของการพัฒนาคือมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกมิติ โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการศึกษาของสวนสัตว์ทั้ง แห่งกับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อให้มีการเสริมสร้าง เพิ่มพูน แนวคิด ประสบการณ์ และทักษะ   ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาองค์การสวนสัตว์ ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


วัตถุประสงค์

. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ระหว่างประเทศไทยโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแบบแผนของการจัดการด้านการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น    ระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการนำความรู้ในการสื่อสารข้อมูล และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามาพัฒนางานด้านการศึกษาของสวนสัตว์ เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายการทอดองค์ความรู้ ที่ทันสมัยในระดับสากล Thailand .

. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งใน และต่างประเทศ

สามารถติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/zpoeecourse/


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสาร คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ