องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา20/2564 สัญญาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซ์เรยหูหิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งานสวนสัตว์สงเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 20/2564 สัญญาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซ์เรย์หูหิ้ว จำนวน 2 เครื่อง คลิก