องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 18/2564 สัญญาจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อรงอรับภารกิจและยุทธศาสตร์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 18/2564 สัญญาจ้างที่ปรึกษาปรับปรังโครงสร้างองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ คลิก