สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการบริหารสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาจ้าง คลิก