องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการปรับปรุง โครงสร้างองค์กร และระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการปรับปรุง โครงสร้างองค์กร คลิก