ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง คลิก
TOR คลิก
ประกาศประกวดราคา คลิก
เกณฑ์ตามกรมควบคุมมลพิษ คลิก