ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน ๑๔ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน ๑๔ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ คลิก