องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่างประกาศจัดจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศนืรอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศจัดจ้าง คลิก
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คลิก
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คลิก
ราคากลาง คลิก
ิแบบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) คลิก
แบบก่อสร้าง คลิก