องค์การสวนสัตว์ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก)