ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 (Project Management Consultant:PMC2)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนบุคลากร คลิก
ค่าใช้จ่ายทางตรง คลิก