ค่างแว่นถิ่นใต้/Dusky Langur(Spectacled Langur) (Trachypithecus obscurus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

โดยทั่วไปค่างแว่นถิ่นใต้ มีสีตามตัวเป็นสีเทา มือ เท้าดำ หน้าสีเทาเข้มหรือเทาดำ บริเวณรอบดวงตาเป็นวงสีขาว คล้ายกับใส่แว่น

ถิ่นอาศัย :

ค่างแว่นถิ่นใต้หรือเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “ค่างแว่น” พบในพม่า ไทย มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้

อาหาร :

ค่างแว่นชอบกินใบไม้มากกว่าผลไม้ และกินแมลงด้วย

พฤติกรรม :

ค่างแว่นพบอยู่ตามป่าทั่วไป จากป่าสูงบนภูเขาจนถึงป่าตามชายทะเล ค่างแว่นเป็นสัตว์ไม่ชอบให้คนพบเห็น มักวิ่งหนีไปตามต้นไม้เมื่อเห็นคน และมักไปแอบอยู่หลังต้นไม้เพื่อแอบดูผู้บุกรุก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Cercopithecidae

GENUS : Trachypithecus

SPECIES : Trachypithecus obscurus

วัยเจริญพันธุ์ :

ค่างแว่นผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 3–4 ปี ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอน ระยะเป็นสัดประมาณ 3 สัปดาห์ และระยะตั้งท้องประมาณ 140–150 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2562

a